Ban lãnh đạo
 • BÙI QUANG DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BAN CHI ỦY - TỔ TRƯỞNG TỔ ĐÀO TẠO NGHỀ - PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TT
  • Học hàm, học vị:
   KỸ SƯ
 • NGUYỄN CHÍ HIẾU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ PHÓ TỔ ĐÀO TẠO NGHỀ - GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ
  • Học hàm, học vị:
   KỸ SƯ
 • ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ PHÓ TỔ ĐÀO TẠO NGHỀ - BCH CÔNG ĐOÀN
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN KẾ TOÁN
 • NGUYỄN THỊ DỊU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BAN THANH TRA NHÂN DÂN - GIÁO VIÊN NGHỀ ĐIỆN DD
  • Học hàm, học vị:
   KỸ SƯ
 • VŨ THỊ THU HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ ĐIỆN DD
  • Học hàm, học vị:
   KỸ SƯ
 • NGUYỄN THỊ HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN TIN HỌC
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN SP
 • BÙI ĐĂNG THUẦN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BÍ THƯ ĐOÀN TT - GIÁO VIÊN NGHỀ ĐIỆN DD
  • Học hàm, học vị:
   KỸ SƯ