Ban lãnh đạo
 • MAI ĐÌNH DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG TỔ GIÁO VỤ - TRƯỞNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN - GIÁO VIÊN VẬT LÍ
 • ĐÀO THỊ HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ PHÓ TỔ GIÁO VỤ - BCH CÔNG ĐOÀN - GIÁO VIÊN GDCD
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN
 • NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN - TỔ PHÓ TỔ GIÁO VỤ VP - KẾ TOÁN
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN
 • NGUYỄN HỒNG HẢI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN
 • PHẠM THỊ HUYỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   THƯ VIỆN - VĂN PHÒNG
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN KẾ TOÁN
 • ĐẶNG VĂN TUÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TT - GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ ĐIỆN DD
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN SP
 • NGUYỄN THỊ XUÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN TIN HỌC
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN SP
 • NGUYỄN THỊ YẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN NGHỀ ĐIỆN DD
  • Học hàm, học vị:
   KỸ SƯ
 • KHỔNG THỊ VÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN SP