Thông tin chi tiết:
ĐÀO THỊ HẰNG
Họ và tên ĐÀO THỊ HẰNG
Giới tính Nữ
Chức vụ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN - TỔ PHÓ TỔ GIÁO VỤ - GIÁO VIÊN MÔN GDCD
Học hàm, học vị CỬ NHÂN
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều