Thông tin chi tiết:
ĐÀO THỊ HẰNG
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN - TỔ PHÓ TỔ GIÁO VỤ - GIÁO VIÊN MÔN GDCD ĐÀO THỊ HẰNG
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị CỬ NHÂN
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều