Ban lãnh đạo
 • LẠI THỊ THÙY LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG TỔ GDTX - BAN CHI ỦY - GIÁO VIÊN HÓA
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN SP
 • LẠI THỊ ĐÔNG GIANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ PHÓ TỔ GDTX - THƯ KÝ HĐTT - GIÁO VIÊN VĂN
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN SP
 • TRẦN THỊ HUYỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN - TỔ PHÓ TỔ GDTX - GV ĐỊA LÍ
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN SP
 • MAI ĐÌNH DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG TỔ GIÁO VỤ - TRƯỞNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN - GIÁO VIÊN VẬT LÍ
 • ĐÀO THỊ HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN - TỔ PHÓ TỔ GIÁO VỤ - GIÁO VIÊN MÔN GDCD
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN
 • NGUYỄN THỊ TRINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN TOÁN
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN SP
 • LƯU THỊ THÚY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN SINH
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN SP
 • NGUYỄN THỊ THÚY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN SINH
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN SP
 • NGUYỄN THỊ HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN TIN HỌC
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN SP
 • PHẠM VĂN THỰC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN TIN HỌC
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN SP