Ban lãnh đạo
 • NGUYỄN HOÀNG HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ - PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
 • MAI BÁ LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHI ỦY VIÊN - PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
  • Học hàm, học vị:
   THẠC SĨ QUẢN LÝ
Tin tức
Tin đọc nhiều