Ban lãnh đạo
 • NGUYỄN HOÀNG HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ - PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
 • MAI BÁ LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHI ỦY VIÊN - PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
 • BÙI QUANG DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHI ỦY VIÊN - PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN - TỔ TRƯỞNG TỔ ĐÀO TẠO NGHỀ
  • Học hàm, học vị:
   KỸ SƯ
 • LẠI THỊ THÙY LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHI ỦY VIÊN- TỔ TRƯỞNG TỔ GDTX - GIÁO VIÊN HÓA