Ban lãnh đạo
 • TRẦN THỊ HUYỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TT - TỔ PHÓ TỔ GDTX - GIÁO VIÊN MÔN ĐỊA LÍ
 • BÙI QUANG DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BAN CHI ỦY - PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN - TỔ TRƯỞNG TỔ ĐÀO TẠO NGHỀ
  • Học hàm, học vị:
   KỸ SƯ
 • ĐÀO THỊ HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TT - TỔ PHÓ TỔ GIÁO VỤ - GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN